Maggie asked in 家用電器相機 · 1 decade ago

請問canon g7可唔可以加shutter繩?

請問canon g7可唔可以加shutter繩?

1 Answer

Rating
 • Icarus
  Lv 7
  1 decade ago
  Favorite Answer

  Canon G7 快門速度:1/2500 至 15 秒,不支援 B 快門

  由於快門繩多是配合B門,而G7並無B門,所以係冇快門繩插孔,用唔到快門繩。

  如果用快門繩是為了減手震,其實可以用自拍製,咁就可以免除按快門時做成手震的機會。

  用唔用到快門繩,睇快門掣就知,用到快門繩,快門掣一定有快門繩插孔,下圖可見 G7個快門掣冇快門繩插孔。

  圖片參考:http://www.dpreview.com/news/0609/canon2/PowerShot...

  • Login to reply the answers
Still have questions? Get your answers by asking now.