? asked in 遊戲及休閒電視及網上遊戲 · 1 decade ago

Where can catch Treecko?(No.252)(Pokemon Crater)

Where can catch Treecko?(No.252)(Pokemon Crater)

1 Answer

Rating
  • 1 decade ago
    Favorite Answer

    catch Treecko 就要去到有草既地方,同樣,捉唔同既pokemon係要因應佢哋既屬性而去唔同既地方去捉。

    草,火,無屬性經常出現係草地,而水就當然係水度捉啦,鬼,念力就經常係果間好似道場既屋度捉,岩石和雷電就經常係岩石埸出現,最後冰就當然係冰場出現啦!

Still have questions? Get your answers by asking now.