? asked in 社會與文化語言 · 1 decade ago

[急需]誰可以給我諺語 ? 至少4個--10點

誰可以給我諺語?

至少要4個...

還要附帶這句諺語的意思~

不要台語的

其他都可以

6 Answers

Rating
 • 1 decade ago
  Favorite Answer

  一分耕耘,一分收穫。

  謂下多大功夫,有多大成果。

  一日為師,終生為父。

  謂師父永遠是長輩。

  一粒老鼠屎,壞了一鍋粥。

  謂數量雖少,為害極大。

  一人開井,萬人飲水。

  借指為公眾謀福利。

  十個梅子九個酸,十個官兒九個貪。

  謂舊時官吏機乎都要貪污受賄,敲詐勒索。

  人不可貌相,水不可斗量。

  一個人的成敗得失,貴賤強弱,是不能從人的外表去判斷的。

  人往高處爬,水往低處流。 

  人與水相反,人總是追求進步,嚮往幸福。

  人生何處不相逢。

  謂有相逢的可能,應保持友好關係。

  人怕出名豬怕肥。

  豬肥要被殺,人出了名也有不利;謂事情發展到一定程度,就要走反面,不然易有麻煩。

  十年修得同船渡,百年修得共枕眠。

  人能相聚實屬不易,即使一面之緣,也是前生緣份,更何況同船、共枕。

  三分天才七分學。 

  成功,要靠自己後天的努力。

  三百六十行,行行出狀元。

  各行各業都有特殊的成就與供獻,只要能敬業樂業,就會有突出的成就。

  山窮水盡疑無路,柳暗花明又一村。

  人的處境到了將絕望時,卻又生出了希望,所謂絕處逢生,天無絕人之路的意思。

  山高自有客行路,水深自有渡船人。

  謂人無處不到,困難能夠克服。

  大魚吃小魚,小魚吃蝦米。

  小的被大的吃掉,喻恃強欺弱,弱肉強食。

  大難不死,必有後福。

  形容一個人遭遇生命危險,能夠平安渡過,必帶來更大的幸運。 

  夫妻本是同林鳥,大難來時個自飛。

  在日常生活中,很難鑑別夫婦的真情,惟有在危難困苦的時候,才知道夫妻的真情。

  不聽老人言,吃虧在眼前。

  不接受有經驗的人的勸告,容易吃虧上當。

  不怕一萬,只怕萬一。

  要時時小心謹慎。

  不經一事,不長一智。

  沒有親身經歷過這事,就不會增長見識的。

  心裡光明是天堂,心裡黑暗是地獄。

  光明、黑暗都在你心裡意念。

  生死有命,富貴在天。

  或生或死,是命運注定的;或富或貴,那是天意,不能強求。這是消極的想法,通常是安慰人的話。

  出門看天色,進門看眼色。

  謂要察言觀色。

  只准州官放火,不許百姓點燈。

  宋朝有個州官叫田登,要老百姓避諱,不准說與登同音的詞;放燈只能說放火。元宵放燈,出了一張告示說:「本州依例放火三日。」 意謂:只許自己橫行霸道,`不許別人有正當要求。

  有志者,事竟成。 

  有堅決志向的人,事情必能成功;也就是說:只要立定志向,努力不懈,必有成功的一天。

  有理走遍天下,無理寸步難行。

  有理什麼都不怕,無理那裡都行不通的。

  有緣千里來相會,無緣對面不相逢。

  意謂能否相識,不在距離遠近,而在有無機緣。

  有眼不識泰山。

  泰山高大,居然不識。借指沒有認出重要人物。

  吉人自有天相。

  謂人好運氣好;借指好人自有人相幫。

  在家靠父母,出外靠朋友。

  謂在家有父母照顧,在外靠朋友幫助。

  吃人一口,報人一斗。

  得到別人微少的利益,也要重重報答,切勿因小利而失大義。

  吃人家的嘴軟,拿人家的手短。

  謂接受人家財物,說話做事不易堅持原則。

  自己跌倒自己爬,望人扶持都是假。 

  自己遇到困難,要自己解決,希望別人扶持,是靠不住的,一個人應以自立為重。

  你走你的陽關道,我過我的獨木橋。

  分道揚鏢,各走各的路。

  良言一句三冬暖,惡語傷人六月寒。

  每個人都喜歡別人的贊賞,只要用得貼切,對任何人都適合的;但尖酸刻薄的話語,是很容易讓人心寒的。

  如果不夠多,可以在去參考資料中的網址找。

 • 5 years ago
 • poh
  Lv 5
  1 decade ago

  1.一分耕耘,一分收穫。

  ***謂下多大功夫,有多大成果。

  2.一寸光陰一寸金,光陰難買寸光陰。

  ***光陰即是時間;謂時間寶貴,不要浪費。

  3.一日為師,終生為父。

  ***謂師父永遠是長輩。

  4.一粒老鼠屎,壞了一鍋粥。

  ***謂數量雖少,為害極大。

  一5.人開井,萬人飲水。

  ***借指為公眾謀福利。

  6.十個梅子九個酸,十個官兒九個貪。

  ***謂舊時官吏機乎都要貪污受賄,敲詐勒索。

  7.人不可貌相,水不可斗量。

  ***一個人的成敗得失,貴賤強弱,是不能從人的外表去判斷的。

  8.人往高處爬,水往低處流。 

  ***人與水相反,人總是追求進步,嚮往幸福。

  9.人生何處不相逢。

  ***謂有相逢的可能,應保持友好關係。

  10.人怕出名豬怕肥。

  ***豬肥要被殺,人出了名也有不利;謂事情發展到一定程度,就要走反面,不然易有麻煩。

  11.十年修得同船渡,百年修得共枕眠。

  ***人能相聚實屬不易,即使一面之緣,也是前生緣份,更何況同船、共枕。

  12.三分天才七分學。 

  ***成功,要靠自己後天的努力。

  13.三百六十行,行行出狀元。

  ***各行各業都有特殊的成就與供獻,只要能敬業樂業,就會有突出的成就。

  14.山窮水盡疑無路,柳暗花明又一村。

  ***人的處境到了將絕望時,卻又生出了希望,所謂絕處逢生,天無絕人之路的意思。

  15.山高自有客行路,水深自有渡船人。

  ***謂人無處不到,困難能夠克服。

  16.大魚吃小魚,小魚吃蝦米。

  ***小的被大的吃掉,喻恃強欺弱,弱肉強食。

  17.大難不死,必有後福。

  ***形容一個人遭遇生命危險,能夠平安渡過,必帶來更大的幸運。 

  18.夫妻本是同林鳥,大難來時個自飛。

  ***在日常生活中,很難鑑別夫婦的真情,惟有在危難困苦的時候,才知道夫妻的真情。

  19.不聽老人言,吃虧在眼前。

  ***不接受有經驗的人的勸告,容易吃虧上當。

  20.不怕一萬,只怕萬一。

  ***要時時小心謹慎。

  21.不經一事,不長一智。

  ***沒有親身經歷過這事,就不會增長見識的。

  22.心裡光明是天堂,心裡黑暗是地獄。

  ***光明、黑暗都在你心裡意念。

  23.生死有命,富貴在天。

  ***或生或死,是命運注定的;或富或貴,那是天意,不能強求。這是消極的想法,通常是安慰人的話。

  24.出門看天色,進門看眼色。

  ***謂要察言觀色。

  25.只准州官放火,不許百姓點燈。

  ***宋朝有個州官叫田登,要老百姓避諱,不准說與登同音的詞;放燈只能說放火。元宵放燈,出了一張告示說:「本州依例放火三日。」 意謂:只許自己橫行霸道,`不許別人有正當要求。

  26.有志者,事竟成。 

  ***有堅決志向的人,事情必能成功;也就是說:只要立定志向,努力不懈,必有成功的一天。

  27.有理走遍天下,無理寸步難行。

  ***有理什麼都不怕,無理那裡都行不通的。

  28.有緣千里來相會,無緣對面不相逢。

  ***意謂能否相識,不在距離遠近,而在有無機緣。

  29.有眼不識泰山。

  ***泰山高大,居然不識。借指沒有認出重要人物。

  30.吉人自有天相。

  ***謂人好運氣好;借指好人自有人相幫。

  31.在家靠父母,出外靠朋友。

  ***謂在家有父母照顧,在外靠朋友幫助。

  32.吃人一口,報人一斗。

  ***得到別人微少的利益,也要重重報答,切勿因小利而失大義。

  33.吃人家的嘴軟,拿人家的手短。

  ***謂接受人家財物,說話做事不易堅持原則。

  34.自己跌倒自己爬,望人扶持都是假。 

  ***自己遇到困難,要自己解決,希望別人扶持,是靠不住的,一個人應以自立為重。

  35.你走你的陽關道,我過我的獨木橋。

  ***分道揚鏢,各走各的路。

  36.良言一句三冬暖,惡語傷人六月寒。

  ***每個人都喜歡別人的贊賞,只要用得貼切,對任何人都適合的;但尖酸刻薄的話語,是很容易讓人心寒的。

  37.兒孫自有兒孫福,莫為兒孫作馬牛。

  ***所謂:「一滴露珠一株草。」一個人的生活方式和生存條件,上輩的無須太為下一輩的擔憂。

  38.男也勤,女也勤,麥如黃金棉如銀。 

  ***意謂勤勞創造財富。

  39.近朱者赤,近墨者黑。

  ***謂環境影響一個人非常大,跟著好人學好,跟著不好的人就容易學壞。

  40.秀才遇到兵,有理說不清。

  ***意思是說:一個咬文嚼字,遇到一個蠻不講理的,真的有理也難講了。

  41.風大就涼,人多就強。

  ***喻人多就有力量。 

  42.若非一番寒徹骨,那得梅花撲鼻香。 

  ***意謂一個人必要禁得起考驗,才能有大的成就。

  43.活到老,學到老。

  ***意即只要活著,就不能停止學習;強調學習的重要。

  44.英雄難過美人關。

  ***指英雄人物有時會女人犯錯誤。

  45.為人不做虧心事,半夜不怕鬼敲門。

  ***做事問心無愧,遇事處之泰然。

  http://content.edu.tw/senior/chinese/ks_rs/content...

 • 1 decade ago

  1. 踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫。

  幸運,謂難找卻偶然得之。

  2. 種瓜得瓜,種豆得豆。

  喻種什麼因,便得什麼果的意思。

  3. 禮多人不怪。 

  一個人禮貌多了,也不會讓人覺得奇怪。意即要有禮貌

  4. 靜坐當思己過,閒談莫論人非。

  空閒的時候,要經常反省自己的過失;與朋友閒聊時,千萬不要涉及別人的是非。這是做人處世的道理。

  5. 遠水救不了近火,遠親不如近鄰。

  依賴遠方的親友相助,如同向遠道取水一樣無濟於事的。

  6.跟著好人學好人,跟著獅虎學咬人。

  跟著好人學好,跟著壞人學壞。

  7.畫虎畫皮難畫骨,知人知面不知心。

  意喻了解人的思想不容易。

  8.萬丈高樓平地起。

  謂人無處不到,困難能夠克服。類似:山高有人走,水深有人行。

  9. 酒逢知己千杯少,話不投機半句多。

  謂與人共事,志趣要相投

  10.皇天不負苦心人。

  苦心下功夫的人,總會有收穫

  以上是我覺得還不錯的諺語

  這網站裡還有好多諺語 可以多多參考!

  http://content.edu.tw/senior/chinese/ks_rs/content...

 • How do you think about the answers? You can sign in to vote the answer.
 • 1 decade ago

  (1)在生一粒豆,卡贏死了拜豬頭

  喻父母在世時,孝敬他一粒豆子,比死後才用豬頭拜他更為實際有用。義同「在生吃四兩,卡贏死了

  拜豬羊」。

  (2)在生毋祭嚨喉,死了才拜棺柴頭

  此謂父母生前未善加孝敬供養美食,死後才用大牲厚禮拜棺材,對於死者無益。

  與「在生吃四兩,卡贏死了拜豬羊」同義。

  (3) 穩龜仔拄著大腹肚-密仔密。

  穩龜仔:駝背的人。拄著:是遇到、相遇。駝子後背突出,大腹肚(指孕婦)是前腹突出,兩人相遇

  是為絕配,故有此諺。

  (4)水肥車結做夥-拖屎輪(連)

  歇後語。水肥車連結在一起,是拖屎連。拖屎輪,是咒罵人病魔纏身,久病不癒,全身沾滿糞便,在病榻上翻轉,不得好死。輪與連諧音,拖屎連與拖屎輪同義。比如說有人打麻將,連臭莊,就可稱為水肥車結做夥。

  (5)一樣米飼百樣人──同是吃一樣的米,而待人處事、接物卻各有不同的看法和做法。

  (6)一言既出,駟馬難追──講話不能隨便,要信守諾言,話既說出口就要做得到。

  (7)台灣錢淹腳目──只要肯「打拼」一定可以溫飽,勤儉的人都有 可能變成有錢人。

  Source(s): 網路整理
 • 1 decade ago

  1.一分耕耘,一分收穫。

  謂下多大功夫,有多大成果。

  2.一寸光陰一寸金,光陰難買寸光陰。

  光陰即是時間;謂時間寶貴,不要浪費。

  3.一日為師,終生為父。

  謂師父永遠是長輩。

  4.一粒老鼠屎,壞了一鍋粥。

  謂數量雖少,為害極大。

  5.一人開井,萬人飲水。

  借指為公眾謀福利。

  6.十個梅子九個酸,十個官兒九個貪。

  謂舊時官吏機乎都要貪污受賄,敲詐勒索。

  7.人不可貌相,水不可斗量。

  一個人的成敗得失,貴賤強弱,是不能從人的外表去判斷的。

  8.人往高處爬,水往低處流。 

  人與水相反,人總是追求進步,嚮往幸福。

  9.人生何處不相逢。

  謂有相逢的可能,應保持友好關係。

  10.人怕出名豬怕肥。

  豬肥要被殺,人出了名也有不利;謂事情發展到一定程度,就要走反面,不然易有麻煩。

  11.十年修得同船渡,百年修得共枕眠。

  人能相聚實屬不易,即使一面之緣,也是前生緣份,更何況同船、共枕。

  12.三分天才七分學。 

  成功,要靠自己後天的努力。

  13.三百六十行,行行出狀元。

  各行各業都有特殊的成就與供獻,只要能敬業樂業,就會有突出的成就。

  14.山窮水盡疑無路,柳暗花明又一村。

  人的處境到了將絕望時,卻又生出了希望,所謂絕處逢生,天無絕人之路的意思。

  15.山高自有客行路,水深自有渡船人。

  謂人無處不到,困難能夠克服。

  16.大魚吃小魚,小魚吃蝦米。

  小的被大的吃掉,喻恃強欺弱,弱肉強食。

  17.大難不死,必有後福。

  形容一個人遭遇生命危險,能夠平安渡過,必帶來更大的幸運。 

  18.夫妻本是同林鳥,大難來時個自飛。

  在日常生活中,很難鑑別夫婦的真情,惟有在危難困苦的時候,才知道夫妻的真情。

  19.不聽老人言,吃虧在眼前。

  不接受有經驗的人的勸告,容易吃虧上當。

  20.不怕一萬,只怕萬一。

  要時時小心謹慎。

  21.不經一事,不長一智。

  沒有親身經歷過這事,就不會增長見識的。

  22.心裡光明是天堂,心裡黑暗是地獄。

  光明、黑暗都在你心裡意念。

  23.生死有命,富貴在天。

  或生或死,是命運注定的;或富或貴,那是天意,不能強求。這是消極的想法,通常是安慰人的話。

  24.出門看天色,進門看眼色。

  謂要察言觀色。

  25.只准州官放火,不許百姓點燈。

  宋朝有個州官叫田登,要老百姓避諱,不准說與登同音的詞;放燈只能說放火。元宵放燈,出了一張告示說:「本州依例放火三日。」 意謂:只許自己橫行霸道,`不許別人有正當要求。

  26.有志者,事竟成。 

  有堅決志向的人,事情必能成功;也就是說:只要立定志向,努力不懈,必有成功的一天。

  27.有理走遍天下,無理寸步難行。

  有理什麼都不怕,無理那裡都行不通的。

  28.有緣千里來相會,無緣對面不相

  意謂能否相識,不在距離遠近,而在有無機緣。

  29.有眼不識泰山。

  泰山高大,居然不識。借指沒有認出重要人物。

  30.人自有天相。

  謂人好運氣好;借指好人自有人相幫。

  31.在家靠父母,出外靠朋友。

  謂在家有父母照顧,在外靠朋友幫助。

  32.吃人一口,報人一斗。

  得到別人微少的利益,也要重重報答,切勿因小利而失大義。

  33.吃人家的嘴軟,拿人家的手短。

  謂接受人家財物,說話做事不易堅持原則。

  34.自己跌倒自己爬,望人扶持都是假。 

  自己遇到困難,要自己解決,希望別人扶持,是靠不住的,一個人應以自立為重。

  35.你走你的陽關道,我過我的獨木橋。

  分道揚鏢,各走各的路。

  36.良言一句三冬暖,惡語傷人六月寒。

  每個人都喜歡別人的贊賞,只要用得貼切,對任何人都適合的;但尖酸刻薄的話語,是很容易讓人心寒的。

  37.兒孫自有兒孫福,莫為兒孫作馬牛。

  所謂:「一滴露珠一株草。」一個人的生活方式和生存條件,上輩的無須太為下一輩的擔憂。

  38.男也勤,女也勤,麥如黃金棉如銀。 

  意謂勤勞創造財富。

  39.近朱者赤,近墨者黑。

  謂環境影響一個人非常大,跟著好人學好,跟著不好的人就容易學壞。

  40.秀才遇到兵,有理說不清。

  意思是說:一個咬文嚼字,遇到一個蠻不講理的,真的有理也難講了。

Still have questions? Get your answers by asking now.