J
Lv 4
J asked in 娛樂與音樂音樂其他:音樂 · 1 decade ago

寶兒在合輯中演唱的一首歌的歌詞

最近由艾迴發行ㄉ合輯中

寶兒所演唱的那首歌---touch

上哪可找到這首歌ㄉ歌詞???

Update:

能否找到中文歌詞呢??

1 Answer

Rating
 • 1 decade ago
  Favorite Answer

  Touch like that baby, Touch like that oh baby,

  Tonight I'm jaded..., Touch like that.

  Hey~ 강렬해진 더위와 열기는 나를 태워

  Play~ 더 자유로운 곳으로 데려가

  나를 보는 시선과 내게 오는 걸음과

  더 이상은 숨길 수 없는 마음이

  가릴 수 없이 새어가고 있어

  Over and over and over, oh baby

  *Just a touch like that

  숲 속을 스친 바람이 내 머리를 날리듯

  부드런 손길로 머리를 만질 때

  숨겨온 내 맘이 흩날려 날아올라

  Touch like that 여름을 담은 향기가

  입술에 머물 때 향긋한 호흡을 내게로 전해줘

  Let's make it all night long.

  We got something going on!

  Hey~ 짙어오는 오색 빛 하늘로 나비처럼

  Fly~ 더 자유롭게 날 높이 날려줘

  내게 닿은 손길과 내가 느낀 숨결과

  더 이상은 감출 수 없는 감정에

  막을 수 없는 시간만이 흘러

  Over and over and over, oh baby

  Just a touch like that

  눈부신 하늘 햇살이 내 눈을 감싸듯

  미소로 가득히 차오른 시선이

  망설인 내 맘에 어느새 스며들어

  Touch like that 깊은 저 바다 물결에

  내 몸을 담글 때 설레는 움직임 내게로 전해줘

  Let's make it all night long.

  We got something going on! Touch like that

  내 숨 쉴 때마다 사랑을 느껴

  백만 개의 보석들이 내 맘속에 박혀

  언제나 내게 속삭이고 있어

  Over and over and over, oh baby

  *Repeat

  Touch like that~

  2006-08-29 14:30:10 補充:

  Touch like that baby, Touch like that oh baby,

  Tonight I'm jaded..., Touch like that.

  Hey~gang liao lai jin do wai wa yaoer gi nen na ler tai wo

  Play~do za yu lo wun go se lo dai liao ga

  2006-08-29 14:30:45 補充:

  na ler bo nen xi son gua nai gai o nen go lem gua

  do yi sang en sum gier su ob nen ma e mi

  ga lier su ob xi sai o ga go yi so

  Over and over and over, oh baby

  *Just a touch like that

  2006-08-29 14:31:36 補充:

  sup so ger se qin ba la mi nai mo li ler naer li de

  bu de lon son gier lo mo li ler man jier dai

  sum giao on nai ma mi he naer liao na la oer la

  Touch like that yao le mer da men hiang gi ga

  yib su lai mo muer dai hiang ge tan ho he ber nai gai lo zo nai jiuo

  2006-08-29 14:32:52 補充:

  Let's make it all night long.

  We got something going on!Hey~ ji to o nen o saig bi ca ler lo na bi co lom

  Fly~ do za yu lob gai naer no pi naer liao jiuo

  nai gai da hen son gier gua nai ga ne gin sum giaoer gua

  do yi sang en gam huer su ob nen gam zong ai

  2006-08-29 14:34:03 補充:

  ma ger su ob nen xi gan ma ni her lo

  Over and over and over, oh babyJust a touch like that

  nun bu xi na ner hai sa li nai nu ner gam sa de

  mi so lo ga de gi ca o len xi so ni

  2006-08-29 14:34:42 補充:

  mang so lin nai ma mai o ne sai se miao de lo

  Touch like that gi pun zo ba da muer giao lai

  nai mo mer dam ger dai soer lai nen wum ji gim nai gai lo zo nai jiuo

  Let's make it all night long.

  We got something going on! Touch like that-

  nai sum suaier dai ma da sa lang er ne giao

  2006-08-29 14:34:53 補充:

  baig man gai ei bo sog de li nai mam so gai ba giao

  on zai na nai gai sog sa gi go yi soOver and over and over, oh baby

  *Repeat

  Touch like that~

  2006-08-29 14:35:53 補充:

  羅拼在意見欄

  2006-09-03 11:31:56 補充:

  抱歉找不到中文歌詞

  Source(s):
Still have questions? Get your answers by asking now.